Zápis skutečného majitele

Od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřenských správců svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů (dále „zapsané osoby“) zapsat svého skutečného majitele. 

Je přitom třeba dodat, že tuto povinnost musí splnit právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. 

Zápis skutečného majitele provádí buď příslušný rejstříkový soud, nebo notář. Není-li zvolena možnost zápisu skutečného majitele prostřednictvím žádosti u notáře, je třeba využít formulář Ministerstva spravedlnosti pro návrh na zápis. Tento formulář, je možné vyplnit pouze elektronicky.

Nejjednodušší způsob, jak provést zápis, je vyplnit formulář na webu Ministerstva spravedlnosti, uložit jej v pdf a poslat datovou schránkou příslušnému rejstříkovému soudu.

Průvodce, jak vyplnit formulář (vzor – jednatel s.r.o. podává návrh)

Odkaz na formulář zde. Formulář se vyplňuje přímo ve webovém rozhraní. 

ČÁST 1. – SPOLEČNÁ ČÁST

Soud – vyberete příslušný soud

Typ zápisu – Prvozápis

Subjekt – Právnická osoba

Právnická osoba

Název –  ABC s.r.o.

Identifikační číslo: 66666666

Tlačítko doplnit dle IČ – údaje se automaticky doplní, pokud ne, tak dopsat ručně podle údajů v obchodním rejstříku OR

Spisová značka: např. C 999999

Sídlo – adresa podle OR

Právní forma – Společnost s ručením omezeným

Navrhovatel – vyberete Navrhovatel stejný jako subjekt

E-mail – váš e-mail

Datum zápisu – vyberete Žádám, aby uvedené skutečnosti byly zapsány do evidence skutečných majitelů v zákonem stanovené lhůtě

Fyzické osoby, které podávají návrh + přidat osobu. 

Pokud návrh podává navrhovatel, zvolte „Tento návrh podává za navrhovatele“ a uveďte osobu, která bude formulář podepisovat (typicky člen statutárního orgánu).

Kdo podává návrh – Tento návrh podává za navrhovatele

uveďte člena statutárního orgán 

označení oprávnění – Člen statutárního orgánu

Pokud návrh podává právní zástupce navrhovatele,použijte položku „Tento návrh podává zástupce navrhovatele“ a doplňte, zda právní zástupce navrhovatele je advokátem, notářem nebo obecným zmocněncem.

Přílohy – nevyplňujte. Požadované přílohy, které se zakládají do sbírky listin, se skutečných majitelů netýkají.

ČÁST 2. – ÚDAJE O SKUTEČNÉM MAJITELI, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZÁPISU

Označení skutečného majitele

Vyplňte údaje o skutečných majitelích (minimálně jednoho), obvykle podle podílu – více jak 25 %. 

U obchodních korporací je indikátorem pozice skutečného majitele to, že daný člověk

 1. sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
 2. sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1, nebo
 3. má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace.

Není-li skutečný majitel nebo ho nelze určit podle bodů 1 až 3, zapíše se jako skutečný majitel člen statutárního orgánu dané právnické osoby (nebo zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu při výkonu funkce v dané osobě, anebo osoba v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu).

Údaje specifikující, na čem je pozice skutečného majitele založena

Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti v právnické osobě.    zaškrtnout

Podíl na hlasovacích právech – např. 100 %

Po vyplnění formuláře

 • Uložit a exportovat do pdf
 • Uložit JISM – jedinečný identifikátor ke skutečnému majiteli (Například pro pozdější změnu zápisu skutečného majitele nebo k získání výpisu skutečného majitele) Po opuštění stránky nebude možné JISM zobrazit ani získat.
 • Vyplněný formulář ve formátu pdf je třeba odeslat datovou schránkou místně příslušnému rejstříkovému soudu. Tím je krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud zapsané osoby. Do předmětu uveďte: Podání návrhu – Zápis skutečného majitele.

Seznam rejstříkových soudů

Rejstříkový soudAdresaKontakty
Městský soud v PrazeSlezská 2000/9, 120 00 Prahapodatelna@msoud.pha.justice.cz
Tel: 224 172 111
Datová schránka: snkabbm
Krajský soud v Českých BudějovicíchZátkovo nábř. 10/2, 370 84 České Budějovicepodatelna@ksoud.cbu.justice.cz
Tel: 389 018 111
Datová schránka: 832abay
Krajský soud v PlzniVeleslavínova 21/40, 306 17 Plzeňpodatelna@ksoud.plz.justice.cz
Tel: 377 869 611Datová schránka: yaraba4
Krajský soud v Ústí nad LabemNárodního odboje 1274/26, 400 92 Ústí nad Labempodatelna@ksoud.unl.justice.cz
Tel: 475 247 111 – ústředna
Datová schránka: phgaba8
Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
U Soudu 540/3, 460 72 Liberec
podatelna@ksoud.lbc.justice.cz
Tel: 485 238 111
Datová schránka: tx5bkr9
Krajský soud v Hradci KrálovéČeskoslovenské armády 218/57, 502 08 Hradec Královépodatelna@ksoud.hrk.justice.cz
Tel: 498 016 111 – ústředna
Datová schránka: ep7abae
Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích
Na Třísle 135, 530 96 Pardubice
podatelna@ksoud.pce.justice.czTel: 466 044 411 – ústřednaDatová schránka: ep7abae
Krajský soud v BrněHusova 353/15, 601 95 Brnopodatelna@ksoud.brn.justice.cz
Tel: 546 511 111 – ústředna
Datová schránka: 5wwaa9j
Krajský soud v OstravěHavlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostravapodatelna@ksoud.ova.justice.cz
Tel: 596 153 111
Datová schránka: jhyaeqv
Krajský soud v Ostravě- pobočka v Olomouci
Studentská 1187/7, 771 00 Olomouc
podatelna@ksoud.olc.justice.cz
Datová schránka: euyp2tn

Sankce

Rejstříkový zákon (tj. zákon č. 304/2013 Sb.) ani žádný jiný zákon v současné době za neprovedení zápisu skutečného majitele nestanoví žádné přímé sankce.Právnické osobě tak v případě nezapsání údajů o jejím skutečném majiteli nehrozí ani pokuta, ani zrušení s likvidací. Nepřímé negativní důsledky spojené s nesplněním dané povinnosti mohou nicméně plynout z jiných právních předpisů [srov. např. § 15 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, § 122 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, § 177 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů].

Soudní poplatek

Pro úplnost lze uvést, že do 1. ledna 2019 zápis skutečného majitele (či změna zápisu) nepodléhá v případě právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku před 1. lednem 2018 soudnímu poplatku (srov. čl. XIII změnového zákona č. 368/2016 Sb.). Od poplatku jsou a budou i po 1. ledna 2019 osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku (spolky, společenství vlastníků jednotek, atp.), svěřenské fondy a zápisy údajů podle § 118f písm. d) rejstříkového zákona. V situacích, kdy není stanoveno osvobození od poplatku, činí poplatek za zápis skutečného majitele 1000 Kč.

Kdo je skutečný majitel?

Pojem skutečného majitele vymezuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v aktuálně platném znění (tzv. „AML zákon“), a to konkrétně ve svém § 4 odst. 4. Materiální definice skutečného majitele je následující:

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Skutečný majitel (anglicky „beneficial owner“) je tedy vždy člověk, fyzická osoba. Jde o člověka ve specifickém postavení k určité právnické osobě (či ke svěřenskému fondu). Za skutečného majitele lze obecně označit toho, kdo již nemá nikoho dalšího nad sebou a kdo zásadním způsobem řídí činnost právnické osoby, a/nebo z její činnosti profituje. Skutečným majitelem tak typicky je ten, kdo vlastní významný podíl na entitě nebo je příjemcem významného podílu jejích výnosů.

Určení skutečného majitele je úkolem každé právnické osoby (či svěřenského fondu). Je tedy na právnické osobě, respektive na členech jejích orgánů, aby skutečného majitele identifikovali. Tato povinnost plyne z § 29b odst. 1 AML zákona:

Právnická osoba vede a průběžně zaznamenává aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.

Způsob identifikace skutečného majitele se může lišit s ohledem na právní formu právnické osoby, u níž se skutečný majitel zjišťuje. Hledání skutečného majitele pak může být složitější u těch subjektů, které jsou součástí nějaké širší struktury.

AML zákon stanovuje určitá vodítka, indikátory (srov. jeho § 4 odst. 4), podle kterých lze při identifikaci skutečného majitele postupovat. Vždy je však třeba mít na paměti, že cílem je identifikovat skutečného majitele ve smyslu jeho materiální definice tj. toho, kdo má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě (či svěřenském fondu). Indikátory samy o sobě skutečného majitele neoznačují. Např. disponování s určitým podílem na hlasovacích právech může na pozici skutečného majitele poukazovat, nemusí ji však nezbytně zakládat. Indikátory nicméně zachycují s přihlédnutím k jednotlivým právním formám typové či obvyklé případy, které zakládají postavení určité fyzické osoby jako skutečného majitele. Ve vztahu k jednotlivým skupinám právnických osob (a právních uspořádání) lze uvést následující.

Obchodní korporace

U obchodních korporací je indikátorem pozice skutečného majitele to, že daný člověk

 1. sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
 2. sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1, nebo
 3. má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace.

Uvedené ukazatele jsou využitelné zejména v situaci větvící se struktury s více subjekty v řetězci, kde jedna společnost má podíl na jiné a ta na další atd. Ve snaze vypátrat skutečného majitele se lze zaměřovat vždy na podílově dominantní společnost a dále zkoumat její strukturu (společníků či akcionářů).

Nelze-li pomocí uvedených indikátorů identifikovat konkrétní fyzickou osobu jako skutečného majitele, případně není-li takto určená osoba skutečným majitelem ve smyslu materiální definice, zapíše se jako skutečný majitel člen statutárního orgánu dané právnické osoby (nebo zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu při výkonu funkce v dané osobě, anebo osoba v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu).

Příkladem obchodní korporace, u které obvykle nelze zjistit skutečného majitele či skutečného majitele vůbec nemá, může být typicky kótovaná akciová společnost s rozptýlenou akcionářskou strukturou nebo bytové družstvo s vysokým počtem členů.

Co je evidence skutečných majitelů?

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění účinném od 1. ledna 2018 (dále také jen „rejstříkový zákon“), zřizuje evidenci skutečných majitelů k 1. lednu 2018. V podrobnostech viz § 118b a násl. rejstříkového zákona.

Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidence je neveřejnáa je vedena rejstříkovými soudy. Evidováni jsou skuteční majitelé (1) právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku podle rejstříkového zákona a skuteční majitelé (2) svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů.

Je třeba zdůraznit, že evidence není veřejným rejstříkem ve smyslu rejstříkového zákona. To mimo jiné znamená, že se na ni neuplatní režim známý pro veřejné rejstříky. Není zde režim materiální publicity, právo podat návrh na zápis má pouze zapsaná osoba nebo svěřenský správce, nevede se rejstříkové řízení, nejsou stanoveny přímé sankce za nesplnění povinnosti k zápisu atd. 

Přístup k údajům v evidenci skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů je zcela neveřejná. Nelze do ní tedy obecně nahlížet, ani v ní vyhledávat. 

Dálkový přístup

Kompletní výpis z evidence skutečných majitelů je také možné získat na základě tzv. dálkového přístupu. Tento způsob však neslouží veřejnosti, ale je vyhrazen pro zákonem vymezené osoby a orgány v souvislosti s jimi plněnými zákonnými povinnostmi (srov. § 118g odst. 3 rejstříkového zákona).

 Ministerstvo spravedlnosti umožní dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli

a) soudu pro účely soudního řízení,

b) orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení a státnímu zastupitelství také pro účely výkonu jiné než trestní působnosti,

c) správci daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění pro účely výkonu jejich správy,

d) zpravodajské službě pro účely plnění úkolů podle zákona, který upravuje činnost zpravodajských služeb,

e) Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance a dalším orgánům při výkonu činností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,

f) České národní bance při výkonu dohledu nad osobami působícími na finančním trhu a při výkonu činností podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,

g) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo zpravodajské službě pro účely bezpečnostního řízení podle zákona, který upravuje ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost,

h) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pro účely výkonu jeho působnosti podle jiného právního předpisu,

i) povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta (např. daňoví poradci),

j) poskytovateli veřejné finanční podpory podle zákona o finanční kontrole,

k) řídicímu orgánu, zprostředkujícímu subjektu, certifikačnímu orgánu a auditnímu orgánu pro účely výkonu jejich působnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013,

l) platební agentuře a certifikačnímu subjektu pro účely výkonu jejich působnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013,

m) tomu, o němž tak stanoví jiný zákon.

Získání výpisu zapsanou osobou

 1. Zapsaná osoba může získat ve vztahu k jí zapsaným údajům o skutečném majiteli výpis z evidence skutečných majitelů. Takovýto výpis může získat dvěma způsoby:
 2. použitím přiděleného jedinečného identifikátoru ke skutečnému majiteli přímo v aplikaci evidence skutečných majitelů, nebo
 3. žádostí o výpis adresovanou příslušnému rejstříkovému soudu.

Získání výpisu kýmkoli na základě tzv. oprávněného zájmu

Částečný výpis z evidence skutečných majitelů pak může získat ten, kdo prokáže tzv. oprávněný zájem.

Část údajů vedených evidenci skutečných majitelů je přístupná tomu, kdo soudu prokáže tzv. oprávněný zájem (ve smyslu § 118g odst. 2 rejstříkového zákona). Oprávněným zájmem pak je zájem v souvislosti s předcházením trestným činům podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a jejich zdrojovým trestným činům a trestného činu financování terorismu podle § 312d trestního zákoníku.

V zásadě lze hovořit o identifikování určité podezřelosti. Žádost o výpis na základě tzv. oprávněného zájmu se podává u příslušného rejstříkového soudu, je zapotřebí uvést a doložit okolnosti zakládající daný oprávněný zájem. Sezná-li soud, že osoba má oprávněný zájem na získání výpisu, vydá jí ho. 

Zaujal Vás článek? Dozvěděli jste se něco nového?

Sdílejte příspěvek na sociálních sítích. → I vaši přátelé řeší daně a rádi budou v obraze.

Za sdílení děkuji!